brassica oleracea capitata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brassica oleracea capitata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brassica oleracea capitata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brassica oleracea capitata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brassica oleracea capitata

    Similar:

    head cabbage: any of various cultivated cabbage plants having a short thick stalk and large compact head of edible usually green leaves

    Synonyms: head cabbage plant

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).