bond conversion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bond conversion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bond conversion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bond conversion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bond conversion

    * kinh tế

    sự đổi trái phiếu