barrel cactus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barrel cactus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barrel cactus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barrel cactus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • barrel cactus

    a cactus of the genus Ferocactus: unbranched barrel-shaped cactus having deep ribs with numerous spines and usually large funnel-shaped flowers followed by dry fruits

    Similar:

    echinocactus: any cactus of the genus Echinocactus; strongly ribbed and very spiny; southwestern United States to Brazil

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).