available page queue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

available page queue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm available page queue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của available page queue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • available page queue

    * kỹ thuật

    hàng trang khả dụng

    toán & tin:

    hàng đợi trang khả dụng