available file space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

available file space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm available file space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của available file space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • available file space

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    không gian tập tin khả dụng