available energy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

available energy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm available energy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của available energy.

Từ điển Anh Việt

  • available energy

    (Tech) năng lượng khả dụng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • available energy

    * kỹ thuật

    năng lực có sẵn