available cell rate (avcr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

available cell rate (avcr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm available cell rate (avcr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của available cell rate (avcr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • available cell rate (avcr)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tốc độ tế bào khả dụng