available bit rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

available bit rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm available bit rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của available bit rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • available bit rate

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tốc độ truyền hiện có