available head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

available head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm available head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của available head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • available head

  * kỹ thuật

  cột áp có ích

  cột nước làm việc

  cột nước thực

  xây dựng:

  cột nước có ích