available application nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

available application nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm available application giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của available application.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • available application

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ứng dụng có giá trị