available execution time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

available execution time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm available execution time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của available execution time.

Từ điển Anh Việt

  • available execution time

    (Tech) thời gian hành xử được