amateur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amateur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amateur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amateur.

Từ điển Anh Việt

 • amateur

  /'æmətə:/

  * danh từ

  tài tử; người ham chuộng

  (định ngữ) có tính chất tài tử, nghiệp dư, không chuyên

  amateur theatricals: sân khấu nghiệp dư, những buổi biểu diễn không chuyên

  amateur art: nghệ thuật nghiệp dư

  an amateur painter: hoạ sĩ tài tử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • amateur

  * kỹ thuật

  nghiệp dư

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amateur

  someone who pursues a study or sport as a pastime

  an athlete who does not play for pay

  Antonyms: professional

  engaged in as a pastime

  an amateur painter

  gained valuable experience in amateur theatricals

  recreational golfers

  reading matter that is both recreational and mentally stimulating

  unpaid extras in the documentary

  Synonyms: recreational, unpaid

  Similar:

  amateurish: lacking professional skill or expertise

  a very amateurish job

  inexpert but conscientious efforts

  an unskilled painting

  Synonyms: inexpert, unskilled