amateurishly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amateurishly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amateurishly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amateurishly.

Từ điển Anh Việt

 • amateurishly

  * phó từ

  không chuyên nghiệp, theo kiểu cách tài tử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amateurishly

  in an amateurish manner

  he performed the piece amateurishly

  Antonyms: expertly