amateurishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amateurishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amateurishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amateurishness.

Từ điển Anh Việt

 • amateurishness

  /,æmə'tə:riʃnis/

  * danh từ

  (như) amateurism

  sự không lành nghề, sự không thành thạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amateurishness

  something that demonstrates a lack of professional competency