inexpert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inexpert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inexpert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inexpert.

Từ điển Anh Việt

 • inexpert

  /,ineks'pə:t/

  * tính từ

  không chuyên môn, không thạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inexpert

  Similar:

  amateurish: lacking professional skill or expertise

  a very amateurish job

  inexpert but conscientious efforts

  an unskilled painting

  Synonyms: amateur, unskilled