amateur-satellite service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amateur-satellite service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amateur-satellite service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amateur-satellite service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amateur-satellite service

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ bằng vệ tinh