altitude sickness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altitude sickness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altitude sickness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altitude sickness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • altitude sickness

    effects (as nosebleed or nausea) of oxygen deficiency in the blood and tissues at high altitudes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).