altitude anoxia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altitude anoxia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altitude anoxia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altitude anoxia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • altitude anoxia

    * kỹ thuật

    y học:

    thiếu ôxi mô độ cao