altitude circle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altitude circle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altitude circle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altitude circle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • altitude circle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vành độ cao