altitude of a triangle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altitude of a triangle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altitude of a triangle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altitude of a triangle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • altitude of a triangle

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chiều cao của tam giác