altitude effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altitude effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altitude effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altitude effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • altitude effect

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hiệu ứng độ cao