altitude grade gasoline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altitude grade gasoline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altitude grade gasoline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altitude grade gasoline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • altitude grade gasoline

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    xăng dùng trên cao