altitude of the perigee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altitude of the perigee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altitude of the perigee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altitude of the perigee.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • altitude of the perigee

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cao độ cận điểm