alpine lady fern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpine lady fern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpine lady fern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpine lady fern.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpine lady fern

    a lady fern with deeply cut leaf segments; found in the Rocky Mountains

    Synonyms: Athyrium distentifolium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).