alpine besseya nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpine besseya nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpine besseya giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpine besseya.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpine besseya

    small pale plant with dense spikes of pale bluish-violet flowers; of high cold meadows from Wyoming and Utah to New Mexico

    Synonyms: Besseya alpina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).