alpine coltsfoot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpine coltsfoot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpine coltsfoot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpine coltsfoot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpine coltsfoot

    rhizomatous herb with purple-red flowers suitable for groundcover; sometimes placed in genus Tussilago

    Synonyms: Homogyne alpina, Tussilago alpina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).