alpine clover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpine clover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpine clover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpine clover.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpine clover

    European mountain clover with fragrant usually pink flowers

    Synonyms: Trifolium alpinum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).