alpine lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpine lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpine lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpine lift.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpine lift

    Similar:

    t-bar lift: a surface lift where riders hold a bar and are pulled up the hill on their skis

    Synonyms: T-bar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).