alpine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpine.

Từ điển Anh Việt

 • alpine

  /'ælpain/

  * tính từ

  (thuộc) dãy An-pơ, ở dãy An-pơ

  (thuộc) núi cao, ở núi cao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alpine

  relating to or characteristic of alps

  alpine sports

  relating to the Alps and their inhabitants

  Alpine countries, Switzerland, Italy, France, and Germany

  living or growing above the timber line

  alpine flowers