alpine gold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpine gold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpine gold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpine gold.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpine gold

    low tufted plant having hairy stems each topped by a flower head with short narrow yellow rays; northwestern United States

    Synonyms: alpine hulsea, Hulsea algida

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).