alpine milk vetch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpine milk vetch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpine milk vetch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpine milk vetch.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpine milk vetch

    perennial of mountainous areas of Eurasia and North America

    Synonyms: Astragalus alpinus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).