alluvial soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alluvial soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alluvial soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alluvial soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alluvial soil

  * kỹ thuật

  đất bồi

  đất bồi tích

  xây dựng:

  đất aluvi

  đất bồi đắp

  đất phù sa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alluvial soil

  a fine-grained fertile soil deposited by water flowing over flood plains or in river beds