allocation track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allocation track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allocation track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allocation track.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allocation track

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đường phân loại toa xe