allocation of charges nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allocation of charges nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allocation of charges giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allocation of charges.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allocation of charges

    * kinh tế

    phân phối chi phí