allocation of labour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allocation of labour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allocation of labour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allocation of labour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allocation of labour

    * kinh tế

    phân phối sức lao động