allocation of budget nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allocation of budget nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allocation of budget giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allocation of budget.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allocation of budget

    * kinh tế

    điều phối ngân sách