allocation of responsibilities nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allocation of responsibilities nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allocation of responsibilities giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allocation of responsibilities.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allocation of responsibilities

    * kinh tế

    phân công

    phân trách nhiệm

    sự phân công