allocation space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allocation space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allocation space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allocation space.

Từ điển Anh Việt

  • allocation space

    (Tech) không gian phân định