allocation system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allocation system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allocation system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allocation system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allocation system

    * kinh tế

    chế độ phân phối