allocation effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allocation effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allocation effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allocation effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allocation effect

    * kinh tế

    hiệu quả điều phối