allocation of risks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allocation of risks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allocation of risks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allocation of risks.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allocation of risks

    * kinh tế

    sự chia chịu rủi ro