allocation map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allocation map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allocation map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allocation map.

Từ điển Anh Việt

  • allocation map

    (Tech) bảng phân định