allocation of resources nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allocation of resources nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allocation of resources giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allocation of resources.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allocation of resources

    * kinh tế

    phân phối các nguồn lực