allocation of materials nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allocation of materials nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allocation of materials giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allocation of materials.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allocation of materials

    * kinh tế

    phân phối vật tư