allocation program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allocation program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allocation program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allocation program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allocation program

    * kinh tế

    chương trình phân phối

    chương trình trợ cấp