albert sabin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albert sabin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albert sabin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albert sabin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albert sabin

    Similar:

    sabin: United States microbiologist (born in Poland) who developed the Sabin vaccine that is taken orally against poliomyelitis (born 1906)

    Synonyms: Albert Bruce Sabin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).