albert on resin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albert on resin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albert on resin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albert on resin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albert on resin

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhựa anbecton