albert francis charles augustus emmanuel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albert francis charles augustus emmanuel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albert francis charles augustus emmanuel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albert francis charles augustus emmanuel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albert francis charles augustus emmanuel

    Similar:

    albert: prince consort of Queen Victoria of England (1819-1861)

    Synonyms: Prince Albert

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).