albert edward nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albert edward nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albert edward giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albert edward.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albert edward

    Similar:

    edward: King of England from 1901 to 1910; son of Victoria and Prince Albert; famous for his elegant sporting ways (1841-1910)

    Synonyms: Edward VII

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).