advance timbering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advance timbering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advance timbering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advance timbering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advance timbering

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vì vượt